fbpx

Γυμνασιο

Το Γυμνάσιο αποτελεί

την πιο κρίσιμη βαθμίδα εκπαίδευσης, καθώς συμπίπτει με τα πιο αμφιλεγόμενα χρόνια της ζωής των μαθητών μας.

Στην Α΄ τάξη υποδεχόμαστε παιδιά τα οποία αποφοιτώντας από το Γυμνάσιο έχουν μετατραπεί σε ώριμους έφηβους. Ως εκ τούτου, η συμβολή των τριών χρόνων του
Γυμνασίου είναι αποφασιστική για τη διαμόρφωση της προσωπικότητάς τους.

Άλλωστε τα παιδιά μας αφιερώνουν μεγαλύτερο χρόνο από την καθημερινότητά τους στο σχολείο, παρά σε οποιοδήποτε άλλο κοινωνικό χώρο, ίσως ακόμα και μέσα
στην ίδια την οικογένειά τους.

Στο Γυμνάσιό μας:

1.
καθώς η μετάβαση από την πρωτοβάθμια στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση συνοδεύεται από δραστικές αλλαγές (σε επίπεδο προγραμμάτων σπουδών, φιλοσοφίας της
διδασκαλίας, αριθμού διδασκόμενων μαθημάτων και διδασκόντων), στην Α΄ τάξη και ως επί το πλείστον στο πρώτο τρίμηνο επιδιώκεται η ομαλή προσαρμογή των
παιδιών μας στο νέο περιβάλλον με παιδαγωγικές προσεγγίσεις που εδράζονται στην επικοινωνία και ενεργοποιούν την συναισθηματική νοημοσύνη τους.

2.
η τάξη αποτελεί τον κοινωνικό χώρο, όπου οι μαθητές μας παρακινούνται από τους καθηγητές σε ενεργητική συμμετοχή (ερωτήσεις, απαντήσεις, παρεμβάσεις,
σχόλια, διάλογο) όχι στα στενά πλαίσια της ύλης του κάθε μαθήματος, αλλά με αφορμή την ύλη του κάθε μαθήματος σε θέματα της καθημερινότητας. Έτσι, ο
μαθητής καθίσταται το επίκεντρο της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

3.
η μάθηση δεν ταυτίζεται με την απομνημόνευση και την στείρα αποστήθιση του επουσιώδους, αλλά με την κατανόηση και στη συνέχεια την προσέγγιση της στέρεας
και χρήσιμης -για τη βελτίωση της ζωής τους- γνώσης. Οι μαθητές επιστρέφουν στα σπίτια τους όχι μόνο έχοντας κατανοήσει την ύλη, αλλά έχοντας εν μέρει
προχωρήσει στην εμπέδωσή της.

4.
περιορίζεται ο γνωσιοκεντρικός προσανατολισμός της διδασκαλίας και αποδίδεται μεγαλύτερη βαρύτητα στη μεταλαμπάδευση από τον καθηγητή προς τους μαθητές όχι
τόσο της ίδιας της γνώσης, αλλά του τρόπου και της μεθόδου κατάκτησής της. Ο στόχος αυτός επιτυγχάνεται με την συνεργατική μέθοδο, τόσο μεταξύ του καθηγητή
και των μαθητών, όσο και (αρκετές φορές και ανάλογα με το μάθημα) των μαθητών μεταξύ τους. Ο μαθητής παρακινείται με τη μεσολάβηση του καθηγητή να εφεύρει
ο ίδιος τη γνώση.

5.
η διαθεματική προσέγγιση αποτελεί βασικό άξονα της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Η κατάκτηση της γνώσης δε γίνεται αποσπασματικά αλλά αναδεικνύονται οι
πολλαπλές εκφάνσεις των φαινομένων και η αλληλουχία τους. Ο σκοπός αυτός επιτυγχάνεται με τη διερευνητική μέθοδο και αξιοποιούνται οι εμπειρίες, τα
βιώματα, και τα ενδιαφέροντα των μαθητών μας.

6.
το εβδομαδιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα διαμορφώνεται με βάση τις ανάγκες των μαθητών, έτσι ώστε ο φόρτος εργασίας να κατανέμεται ισομερώς μέσα στην εβδομάδα.

7.
οι καθηγητές εκτός από την παιδαγωγική τους επάρκεια, η οποία επιτυγχάνεται με τη συστηματική επιμόρφωσή τους σε παιδαγωγικά θέματα, διαθέτουν αυξημένα
τυπικά και ουσιαστικά προσόντα στο γνωστικό αντικείμενό τους.

8.
καλλιεργείται η συλλογικότητα, ο σεβασμός της διαφορετικότητας, η περιβαλλοντική συνείδηση με πολλαπλές δραστηριότητες, συστηματική συμμετοχή σε μαθητικούς
διαγωνισμούς, αθλητικούς αγώνες, και με την επαφή με άλλα σχολεία όχι μόνο της Ελλάδας αλλά και του εξωτερικού.

9.
αναπτύσσονται πολιτιστικές δραστηριότητες, οι οποίες ξεπερνούν τα τυπικά πλαίσια που προδιαγράφονται από το υπουργείο Παιδείας. Τόσο κατά τη διάρκεια όσο
και στο τέλος του σχολικού έτους διοργανώνονται ποικίλες πολιτιστικές δραστηριότητες με την αποκλειστική συμμετοχή των μαθητών μας και με την καθοδήγηση
των καθηγητών τους.

10.
υπάρχει πλούσια υλικοτεχνική υποδομή. Κάθε σχολική αίθουσα είναι εξοπλισμένη με τον δικό της ηλεκτρονικό υπολογιστή και προτζέκτορα, ενώ το ασύρματο δίκτυο
που καλύπτει όλους τους χώρους του σχολείου, επιτρέπει ανά πάσα στιγμή την ελεγχόμενη άμεση πρόσβαση στην πληροφόρηση του διαδικτύου. Οι διαδραστικοί
πίνακες εισάγουν μια νέα φιλοσοφία διδασκαλίας και το έργο των καθηγητών και των μαθητών γίνεται πιο εύκολο και ευχάριστο.

11.
από την αρχή μέχρι το τέλος του ωραρίου λειτουργίας είναι στη διάθεση των παιδιών μας ειδικευμένο βοηθητικό προσωπικό για την παροχή ιατρικών υπηρεσιών και
ψυχολογική υποστήριξη, εφόσον αυτό χρειαστεί.

Κάτω από αυτές τις προϋποθέσεις θεωρούμε ότι επιτυγχάνεται ο βασικός σκοπός του Γυμνασίου μας, η διαμόρφωση των κατάλληλων συνθηκών έτσι ώστε η παραμονή
των παιδιών μας σε αυτό να είναι ευχάριστη και δημιουργική. Γιατί μόνο υπό αυτές τις συνθήκες οι απόφοιτοί μας μπορούν να εισέλθουν στη βαθμίδα του Λυκείου
με πολύπλευρη καλλιέργεια και στέρεες βάσεις για την επίτευξη των μελλοντικών στόχων τους.